Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

Regulamin obozów


Regulamin obozów organizowanych przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
„Miłość Edukacja Dojrzałość” w Ustroniu

 1. Obozy organizowane i prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Uczestnik akceptuje program obozu promujący wartości chrześcijańskie, oparte na autorytecie Pisma Świętego, przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych.
 3. Uczestnikiem obozów organizowanych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” z siedzibą w Ustroniu, może być każde dziecko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest terminowe zgłoszenie się na obóz przeznaczony dla grupy wiekowej odpowiedniej dla zgłaszanego Uczestnika, dostarczenie karty kwalifikacyjnej i dokonanie wpłaty zaliczki do 31 maja oraz pozostałej należności nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem obozu.
 5. Zgłoszenie Uczestnika następuje poprzez wypełnienie i wysłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.med.org.pl
 6. Organizator w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia wysyła rodzicom/opiekunom informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.
 7. Od 1 kwietnia Organizator wysyła Rodzicom/opiekunom zgłoszonego Uczestnika drogą elektroniczną lub tradycyjną kartę kwalifikacyjną wraz z informacjami na temat terminów odesłania wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz wpłat należności.
 8. Rodzic/opiekun Uczestnika jest zobowiązany przesłać tradycyjną pocztą prawidłowo i kompletnie wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną oraz wpłacić całą należność w terminie ustalonym przez Organizatora.
 9. Gdy wpłata całej należności nie zostanie dokonana oraz nie zostanie przesłana karta kwalifikacyjna w wyznaczonym przez Organizatora terminie, Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników obozu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużania terminów rekrutacji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu z przyczyn niezależnych od Organizatora. O zaistniałej sytuacji Organizator natychmiast zawiadamia Rodziców/opiekunów zgłoszonego Uczestnika telefonicznie i pisemnie oraz zwraca całość wpłat dokonanych na obóz.
 12. Uczestnik obozu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obozu i ośrodka, w którym obóz jest organizowany oraz do podporządkowania się poleceniom wychowawców i kierownika wypoczynku.
 13. Uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (i inne rzeczy wartościowe) pozostawione podczas pobytu w ośrodku oraz w środkach transportu, jeśli nie zostały oddane do depozytu opiekunowi.
 15. Uczestnik w czasie obozu może korzystać z własnego telefonu komórkowego (lub innego sprzętu elektronicznego) TYLKO w godzinach wyznaczonym przez Organizatora (zwykle 1 godzina w ciągu dnia). Jednocześnie Organizator zaleca nie przywożenie telefonów i innego sprzętu elektronicznego na obóz.
 16. Organizator umożliwia kontakt Rodziców/opiekunów i Uczestnika w czasie obozu poprzez udostępnianie numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego kierownika lub wychowawcy grupy.
 17. Na obozach obowiązuje całkowity zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających. Niepodporządkowanie się powyższym zakazom, jak również poważne naruszenie regulaminu, grozi wydaleniem Uczestnika z obozu.
 18. Rodzic/opiekun Uczestnika ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z winy dziecka.
 19. Organizator nie zapewnia transportu dzieci na i z obozu.
 20. Rodzic/opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrania dziecka z obozu w ostatnim dniu obozu do godziny ustalonej przez Organizatora.
 21. W przypadku odbioru dziecka po zakończeniu obozu przez osobę trzecią, rodzic/opiekun jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi pisemne oświadczenie upoważniające wskazaną osobę do odbioru dziecka.
BIBLIA W OBRAZACH BEZPŁATNIE wsparcie online wydawnictwo Pomysły Inspiracje Motywacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość