Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

Letnia Szkoła Biblijna (LSB)


Letnia SZKOŁA BIBLIJNA

„LETNIA SZKOŁA BIBLIJNA” (LSB) to oferta szkolenia, którego głównym celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do pełnienia efektywnej służby ewangelizowania i nauczania Bożego Słowa dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat). Główny nacisk w programie szkolenia położony jest na powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką. 


ADRESATAMI
są osoby, które ukończyły 16 lat i są zainteresowane zdobyciem wiedzy w dziedzinie biblijnego nauczania dzieci lub zwiększeniem swoich kompetencji w tym zakresie.

CELE SZKOLENIA:
 • przygotowanie do samodzielnego opracowywania i prowadzenia zajęć biblijnych dla dzieci w lokalnym kościele i poza nim, takich jak: szkółka niedzielna, zajęcia katechetyczne, kluby biblijne, ewangelizacje, spotkania okolicznościowe (np. świąteczne), Wakacyjne Kluby Biblijne, półkolonie, obozy itp.;
 • przygotowanie do ewangelizowania i nauczania dzieci;
 • wyposażenie w efektywne i ciekawe metody oraz narzędzia nauczania;
 • zapoznanie uczestników z podręcznikami wydanymi przez ChS „MED”;
 • rozwój duchowy uczestników.


KADRA SZKOLENIOWA
to pracownicy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „MED” –  nauczyciele, osoby z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Oprócz odpowiednich kwalifikacji, każdy z nich odpowiedział na Boże powołanie, by ewangelizować i nauczać dzieci oraz nastolatki, a także wspierać w tym zadaniu nauczycieli, rodziców, chrześcijańskie Kościoły
i wspólnoty.

ZAKRES SZKOLENIA: Obejmuje ono 40 godzin wykładów i ćwiczeń oraz pracę własną studenta w wymiarze minimum 25 godzin, i jest możliwe do zrealizowania w czasie 3-4 weekendów.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności z tematów objętych programem LSB.

W przypadku uczestników należących do kościołów wymienionych
w porozumieniu między Aliansem Ewangelicznym RP oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2012 r., ukończenie Letniej Szkoły Biblijnej daje kwalifikacje zawodowe do nauczania religii.

Pełny tekst porozumienia tutaj: ► POROZUMIENIE

Absolwenci LSB mają możliwość dokształcania się, biorąc udział w szkoleniach ChS „MED”, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej www.med.org.pl/ SZKOLENIA i KONFERENCJE

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY TEMATYCZNE:
Biblijne podstawy ewangelizowania i nauczania dzieci
 • Dlaczego ewangelizować dzieci?
 • Co na ten temat mówi Boże Słowo?
 • Co Biblia mówi o duchowym stanie i duchowych potrzebach dziecka?
Ewangelia i ewangelizowanie
 • Czym jest Ewangelia i ewangelizowanie?
 • Jakich prawd Ewangelii nauczać dzieci? 
 • Książeczka bez słów (Kbs) – doskonała pomoc w ewangelizowaniu.
Pomaganie dzieciom w poznawaniu prawd biblijnych
 • Budowa i przebieg lekcji biblijnej.
 • Nauka samodzielnego przygotowywania lekcji biblijnej.
 • Jak nauczać, aby dzieci umiały zastosować prawdy biblijne w codziennym życiu?
Porada duchowa, czyli jak przyprowadzić dziecko do zbawienia
w Jezusie Chrystusie
 • Przygotowanie i dostępność nauczyciela dla dziecka. 
 • Praktyczne wskazówki i przebieg rozmowy z dzieckiem, które pragnie zbawienia.
Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć dla dzieci
 • Program biblijnego spotkania.
 • Nauczanie dzieci poprzez wersety.
 • Nauczanie dzieci poprzez pieśni.
 • Jak prowadzić zabawy?
 • Jak prowadzić ciekawe powtórki?
 • Utrzymanie dyscypliny na zajęciach – praktyczne porady i pomysły.
 • Pomoce wizualne i ich wykorzystanie na zajęciach z dziećmi.

WYMAGANIA, JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DYPLOM:
 • 100% frekwencji (nie ma możliwości uzupełniania opuszczonych zajęć),
 • terminowe wykonywanie prac domowych,
 • zaliczenie wszystkich ćwiczeń,
 • zaliczenie z następujących tematów: Biblia o dziecku, „Książeczka bez słów”, lekcja biblijna, werset biblijny, powtórka.

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI LSB:
 • w siedzibie MED w Ustroniu – edycja zimowa (styczeń – luty)
  oraz letnia (lipiec – sierpień).
 • w terenie – terminy i miejsca uzgadniane z osobami zamawiającymi szkolenie.

ZAMAWIANIE SZKOLENIA:

Biuro ChS „MED” czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –15.00
tel.: 33 8542597
e-mail: med@med.org.pl

INNE SZKOLENIA MED:
► Szkolenia Modułowe (SM)
► Krótkie Ogólnodostępne Sobotnie Szkolenia (KOSS)
► Konferencje Regionalne (KR)

Z A P R A S Z A M Y!

BIBLIA W OBRAZACH BEZPŁATNIE wsparcie online wydawnictwo Pomysły Inspiracje Motywacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość