Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

Regulamin darowizn online


 1. Strona internetowa med.org.pl jest prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” 43-450 Ustroń. ul. Partyzantów 1 zwana dalej Stowarzyszenie MED; NIP 548-23-66-735, REGON 072824860.
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis CashBill.
 3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Stowarzyszenie MED nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu CashBill.
 5. Serwis CashBill umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Stowarzyszenia MED z przeznaczeniem na realizację celów statutowych. Przekierowanie do serwisu CashBill następuje poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do płatności online” umieszczonego na stronie med.org.pl. Wpłaty darowizn online są obsługiwane za pomocą przelewów elektronicznych.
 6. Administratorem danych podawanych w ramach usługi płatności online jest CashBill. Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” nie ma wglądu do tych danych, zgodnie z umową zawartą z CashBill.
 7. Administratorem danych osobowych, niezbędnych do zainicjowania darowizny za pośrednictwem CashBill, podanych na stronie internetowej Stowarzyszenia MED jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 1 zwane dalej administratorem. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem e-maila: med@med.org.pl
 8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwanego RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych podanych na stronie internetowej Stowarzyszenia MED przy dokonywaniu wpłaty darowizny przez CashBill niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 9. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:
  • wysłania potwierdzenia wpłaty darowizny
  • ewidencjonowania/dokumentowania darowizny.
 10. Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła ostatnia wpłata.
 11. Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych w siedzibie administratora,
  b) prawo sprostowania danych osobowych,
  c) prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe,
  d) prawo do usunięcia danych, jeżeli są podstawy prawne,
  e) prawo do ograniczonego przetwarzania,
  Wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail med@med.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora;
  f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres 00-193 Warszawa,
  ul. Stawki 2
 12. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie wpłaty darowizny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.
 13. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 14. Stowarzyszenie MED nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 15. Stowarzyszenie MED zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 16. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”.
BIBLIA W OBRAZACH BEZPŁATNIE wsparcie online wydawnictwo Pomysły Inspiracje Motywacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość