Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

Szkolenie Katechetyczne (ISK)


Interaktywne Szkolenie 
Katechetyczne (ISK)
ISK - szkolenie, którego głównym celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do pełnienia efektywnej służby ewangelizowania i nauczania Bożego Słowa dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat). Główny nacisk w programie szkolenia położony jest na powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką. 

KADRA SZKOLENIOWA - pracownicy i wolontariusze Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „MED” –  nauczyciele, osoby z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Oprócz odpowiednich kwalifikacji, każdy z nich odpowiedział na Boże powołanie, by ewangelizować i nauczać dzieci oraz nastolatki, a także wspierać w tym zadaniu nauczycieli, rodziców, chrześcijańskie Kościoły i wspólnoty.

ADRESACI - osoby, które ukończyły 18 lat i są zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w dziedzinie biblijnego nauczania dzieci lub zwiększeniem swoich kompetencji w tym zakresie.

CELE SZKOLENIA:
 • przygotowanie do samodzielnego opracowywania i prowadzenia zajęć biblijnych dla dzieci w lokalnym kościele i poza nim, takich jak: szkółka niedzielna, zajęcia katechetyczne, kluby biblijne, ewangelizacje, spotkania okolicznościowe (np. świąteczne), Wakacyjne Kluby Biblijne, półkolonie, obozy itp.;
 • przygotowanie do ewangelizowania i nauczania dzieci;
 • wyposażenie w efektywne i ciekawe metody oraz narzędzia nauczania;
 • zapoznanie uczestników z podręcznikami wydanymi przez ChS „MED”;
 • rozwój duchowy uczestników.

ZAKRES SZKOLENIA:
Obejmuje 37 godzin wykładów i ćwiczeń oraz pracę własną studenta w wymiarze minimum 25 godzin, i jest możliwe do zrealizowania w czasie 3-4 weekendów lub tygodnia.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY TEMATYCZNE:
Biblijne podstawy ewangelizowania i nauczania dzieci
 • Dlaczego ewangelizować dzieci?
 • Co na ten temat mówi Boże Słowo?
 • Co Biblia mówi o duchowym stanie i duchowych potrzebach dziecka?
Ewangelia i ewangelizowanie
 • Czym jest Ewangelia i ewangelizowanie?
 • Jakich prawd Ewangelii nauczać dzieci?
 • Książeczka bez słów (Kbs) – doskonała pomoc w ewangelizowaniu.
Pomaganie dzieciom w poznawaniu prawd biblijnych
 • Budowa i przebieg lekcji biblijnej.
 • Nauka samodzielnego przygotowywania lekcji biblijnej.
 • Jak nauczać, aby dzieci umiały zastosować prawdy biblijne w codziennym życiu?
Porada duchowa, czyli jak przyprowadzić dziecko do zbawieniaw Jezusie Chrystusie
 • Przygotowanie i dostępność nauczyciela dla dziecka.
 • Praktyczne wskazówki i przebieg rozmowy z dzieckiem, które pragnie zbawienia.
Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć dla dzieci
 • Program biblijnego spotkania.
 • Nauczanie dzieci poprzez wersety.
 • Nauczanie dzieci poprzez pieśni.
 • Jak prowadzić zabawy?
 • Jak prowadzić ciekawe powtórki?
 • Utrzymanie dyscypliny na zajęciach – praktyczne porady i pomysły.
 • Pomoce wizualne i ich wykorzystanie na zajęciach z dziećmi.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności z tematów objętych programem ISK.

W przypadku uczestników należących do kościołów wymienionychw porozumieniu między Aliansem Ewangelicznym RP oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2012 r., dyplom ukończenia Interaktywnego Szkolenia Katechetycznego (w ramach Letniej Szkoły Biblijnej) daje kwalifikacje zawodowe do nauczania religii.

Pełny tekst porozumienia tutaj: » POROZUMIENIE

WYMAGANIA, JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DYPLOM:
 • Zaliczenie wszystkich zajęć i ćwiczeń!
 • Terminowe wykonywanie prac domowych
 • Przygotowanie i zaprezentowanie samodzielnie lekcji biblijnej, wersetu biblijnego oraz "Książeczki bez słów"
BIBLIA W OBRAZACH BEZPŁATNIE wsparcie online wydawnictwo Pomysły Inspiracje Motywacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość