Interaktywne Szkolenie Katechetyczne (ISK)

Interaktywne Szkolenie Katechetyczne (ISK) to szkolenie, którego głównym celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do pełnienia efektywnej służby ewangelizowania i nauczania Bożego Słowa dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat). Główny nacisk w programie szkolenia położony jest na powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką. 


KADRA SZKOLENIOWA to pracownicy i wolontariusze Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „MED” –  nauczyciele, osoby z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. 


ADRESATAMI są osoby, które ukończyły 16 lat i są zainteresowane zdobyciem wiedzy w dziedzinie biblijnego nauczania dzieci lub zwiększeniem swoich kompetencji w tym zakresie.


CELE SZKOLENIA:

 • przygotowanie do samodzielnego opracowywania i prowadzenia zajęć biblijnych dla dzieci w lokalnym kościele i poza nim, takich jak: szkółka niedzielna, zajęcia katechetyczne, kluby biblijne, ewangelizacje, spotkania okolicznościowe (np. świąteczne), Wakacyjne Kluby Biblijne, półkolonie, obozy itp.;
 • przygotowanie do ewangelizowania i nauczania dzieci;
 • wyposażenie w efektywne i ciekawe metody oraz narzędzia nauczania;
 • zapoznanie uczestników z podręcznikami wydanymi przez ChS „MED”;
 • rozwój duchowy uczestników.


ZAKRES SZKOLENIA:
Obejmuje ono 40 godzin wykładów i ćwiczeń oraz pracę własną studenta w wymiarze minimum 25 godzin. Jest możliwe do zrealizowania w czasie 34 weekendów lub 7 tygodni.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności z tematów objętych programem ISK.

W przypadku uczestników należących do kościołów wymienionych
w porozumieniu między Aliansem Ewangelicznym RP oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2012 r., ukończenie Interaktywnego Szkolenia Katechetycznego daje kwalifikacje zawodowe do nauczania religii.

Pełny tekst porozumienia tutaj: ► POROZUMIENIE

 

WYMAGANIA, JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DYPLOM:

 • czynny udział we wszystkich wykładach i ćwiczeniach (100% obecności)
 • terminowe wykonywanie prac domowych
 • zaliczenie zadań lub prezentacji z następujących tematów: Biblia o dziecku, Książeczka bez słów, lekcja biblijna, werset biblijny, powtórka


PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY TEMATYCZNE:
Biblijne podstawy ewangelizowania i nauczania dzieci:

 • Dlaczego ewangelizować dzieci?
 • Co na ten temat mówi Boże Słowo?
 • Co Biblia mówi o duchowym stanie i duchowych potrzebach dziecka?

Ewangelia i ewangelizowanie:

 • Czym jest Ewangelia i ewangelizowanie?
 • Jakich prawd Ewangelii nauczać dzieci? 
 • Książeczka bez słów (Kbs) – doskonała pomoc w ewangelizowaniu

Pomaganie dzieciom w poznawaniu prawd biblijnych:

 • Budowa i przebieg lekcji biblijnej
 • Nauka samodzielnego przygotowywania lekcji biblijnej
 • Jak nauczać, aby dzieci umiały zastosować prawdy biblijne w codziennym życiu?

Porada duchowa, czyli jak przyprowadzić dziecko do zbawienia
w Jezusie Chrystusie:

 • Przygotowanie i dostępność nauczyciela dla dziecka 
 • Praktyczne wskazówki i przebieg rozmowy z dzieckiem, które pragnie zbawienia

Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć dla dzieci:

 • Program biblijnego spotkania
 • Nauczanie dzieci poprzez wersety
 • Nauczanie dzieci poprzez pieśni
 • Jak prowadzić zabawy?
 • Jak prowadzić ciekawe powtórki?
 • Utrzymanie dyscypliny na zajęciach – praktyczne porady i pomysły
 • Pomoce wizualne i ich wykorzystanie na zajęciach z dziećmi

 

Jeśli chciałbyś uczestniczyć lub zorganizować takie szkolenie w swoim kościele, to skontaktuj się z nami. Zapraszamy!
Służymy - KOŚCIOŁOM - Szkolenia i warsztaty - Interaktywne Szkolenie Katechetyczne (ISK)
wróć strzałka do góry