Regulamin obozów

Regulamin obozów organizowanych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość”  

 1. Obozy organizowane i prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEiN dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Uczestnikiem obozów  może być dziecko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Rodzic/Opiekun/Uczestnik akceptuje program obozu promujący wartości chrześcijańskie, oparte na autorytecie Pisma Świętego, przygotowany przez Organizatora. 
 4. Warunkiem uczestnictwa jest:
  • terminowe zgłoszenie się na obóz przeznaczony dla grupy wiekowej odpowiedniej dla zgłaszanego Uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.med.org.pl;
  • dostarczenie tradycyjną pocztą prawidłowo i kompletnie wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej do 31 maja;
  • dokonanie wpłaty bezzwrotnej zaliczki do 31 maja; 
  • wpłata pozostałej należności nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem obozu.
 5. Organizator wysyła od 1 kwietnia kartę kwalifikacyjną wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi obozu.
 6. Jeśli wpłata całej należności nie zostanie dokonana oraz nie zostanie przesłana karta kwalifikacyjna w wyznaczonym przez Organizatora terminie, Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników obozu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużania terminów rekrutacji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu z przyczyn niezależnych od niego. O zaistniałej sytuacji Organizator natychmiast zawiadamia Rodziców/Opiekunów zgłoszonego Uczestnika telefonicznie i pisemnie oraz zwraca całość wpłat dokonanych na obóz.
 9. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Uczestnika z obozu Organizator nie zwraca wpłat należności dokonanych za obóz.
 10. Uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. Uczestnik obozu zobowiązany jest do:
  • przestrzegania regulaminu obozu i ośrodka, w którym obóz jest organizowany
  • podporządkowania się poleceniom wychowawców i kierownika wypoczynku
  • brania udziału we wszystkich zajęciach programowych
  • poinformowania wychowawcy o złym samopoczuciu fizycznym i psychicznym podczas obozu, jeśli takie się pojawi
  • zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, usterek i zagrożeń dla zdrowia lub życia
  • do poszanowania godności innych i uprzejmego zwracania się do wychowawców i uczestników
  • dbania o porządek w zajmowanym pomieszczaniu i przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej
 12. Na obozach obowiązuje zakaz: 
  • palenia papierosów 
  • spożywania alkoholu i innych środków odurzających
  • picia napojów energetycznych
  • oddalania się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy bez zgody wychowawcy
  • wchodzenia do pokojów płci przeciwnej
  • używania słów powszechnie uznanych za niecenzuralne
  • korzystania z własnego telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego przez Uczestnika. 
 13. Organizator dopuszcza kontakt Rodziców/Opiekunów z Uczestnikiem w czasie obozu w wyznaczonych godzinach poprzez udostępnienie numeru telefonu.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione podczas pobytu w ośrodku oraz w środkach transportu, jeśli nie zostały oddane do depozytu wychowawcy.
 15. Rodzic/Opiekun Uczestnika ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z winy Uczestnika dziecka.
 16. Organizator nie zapewnia transportu Uczestnika na i z obozu.
 17. Rodzic/Opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrania Uczestnika z obozu w ostatnim dniu obozu w godzinach ustalonych przez Organizatora.
 18. W przypadku odbioru Uczestnika z obozu przez osobę trzecią, Rodzic/Opiekun jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi pisemne oświadczenie upoważniające wskazaną osobę do odbioru Uczestnika.
 19. Niepodporządkowanie się powyższemu regulaminowi grozi wydaleniem Uczestnika z obozu.


Służymy - DZIECIOM - Obozy - Regulamin obozów
wróć strzałka do góry