Regulamin obozów

Regulamin obozów organizowanych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” z siedzibą w Ustroniu
 

 1. Obozy organizowane i prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEiN dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Rodzic/Opiekun/Uczestnik akceptuje program obozu promujący wartości chrześcijańskie, oparte na autorytecie Pisma Świętego, przygotowany przez Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do brania udziału we wszystkich zajęciach programowych.
 3. Uczestnikiem obozów  może być każde dziecko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest terminowe zgłoszenie się na obóz przeznaczony dla grupy wiekowej odpowiedniej dla zgłaszanego Uczestnika, dostarczenie karty kwalifikacyjnej i dokonanie wpłaty zaliczki do 31 maja oraz pozostałej należności nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem obozu.
 5. Zgłoszenie Uczestnika następuje poprzez wypełnienie i wysłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.med.org.pl
 6. Organizator w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia wysyła Rodzicom/Opiekunom informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.
 7. Od 1 kwietnia Organizator wysyła Rodzicom/Opiekunom zgłoszonego Uczestnika drogą elektroniczną lub tradycyjną kartę kwalifikacyjną wraz z informacjami na temat terminów odesłania wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz wpłat należności.
 8. Rodzic/Opiekun Uczestnika jest zobowiązany przesłać tradycyjną pocztą prawidłowo i kompletnie wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną oraz wpłacić całą należność w terminie ustalonym przez Organizatora.
 9. Gdy wpłata całej należności nie zostanie dokonana oraz nie zostanie przesłana karta kwalifikacyjna w wyznaczonym przez Organizatora terminie, Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników obozu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużania terminów rekrutacji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu z przyczyn niezależnych od Organizatora. O zaistniałej sytuacji Organizator natychmiast zawiadamia Rodziców/Opiekunów zgłoszonego Uczestnika telefonicznie i pisemnie oraz zwraca całość wpłat dokonanych na obóz.
 12. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Uczestnika z obozu Organizator nie zwraca wpłat należności dokonanych na obóz.
 13. Uczestnik obozu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obozu i ośrodka, w którym obóz jest organizowany oraz do podporządkowania się poleceniom wychowawców i kierownika wypoczynku.
 14. Uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (i inne rzeczy wartościowe) pozostawione podczas pobytu w ośrodku oraz w środkach transportu, jeśli nie zostały oddane do depozytu opiekunowi.
 16. Uczestnik w czasie obozu może korzystać z własnego telefonu komórkowego (lub innego sprzętu elektronicznego) TYLKO w godzinach wyznaczonym przez Organizatora (zwykle 1 godzina w ciągu dnia). Jednocześnie Organizator zaleca nie przywożenie telefonów i innego sprzętu elektronicznego na obóz.
 17. Organizator umożliwia kontakt Rodziców/Opiekunów i Uczestnika w czasie obozu poprzez udostępnianie numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego kierownika lub wychowawcy grupy w godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
 18. Na obozach obowiązuje całkowity zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających. Niepodporządkowanie się powyższym zakazom, jak również poważne naruszenie regulaminu, grozi wydaleniem Uczestnika z obozu.
 19. Rodzic/Opiekun Uczestnika ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z winy dziecka.
 20. Organizator nie zapewnia transportu dzieci na i z obozu.
 21. Rodzic/Opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrania dziecka z obozu w ostatnim dniu obozu w godzinach ustalonych przez Organizatora.
 22. W przypadku odbioru dziecka po zakończeniu obozu przez osobę trzecią, rodzic/opiekun jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi pisemne oświadczenie upoważniające wskazaną osobę do odbioru dziecka.


Służymy - DZIECIOM - Obozy - Regulamin obozów
wróć strzałka do góry