W co wierzymy?

Podstawy doktrynalne Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”

 


1. „Całe Pismo (Starego i Nowego Testamentu) przez Boga jest natchnione”. Bóg posłużył się różnymi ludźmi do spisania Jego objawienia, bez błędów w oryginalnym rękopisie. Ci ludzie, choć kierowani przez Ducha Świętego, pisali w charakterystycznym dla siebie stylu. Biblia jest bezbłędna, nieomylna oraz skończona. Stanowi najwyższy i absolutny autorytet we wszelkich sprawach wiary i praktyki życia.
Ps 19:8-11; 2 P 1:19-21; 2 Tm 3:16-17; Dz 1:16; 1 Tes 2:1-3; 1 Kor 2:11-14; 1 Kor 14:37; 2 Sm 23:2; J 10:32-35; Rz 15:4.

2. Jest jeden Bóg, wiecznie istniejący w trzech osobach – Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Każda Osoba Trójjedynego Boga jest w pełni Bogiem, mając dokładnie taką samą naturę, atrybuty i doskonałość. Każdej Osobie należne jest uwielbienie i posłuszeństwo. Ten jedyny Bóg stworzył wszechświat i wszystko, co na nim istnieje.
5 Mż 6:4; Mk 12:29; 1 Kor 8:4; J 6:27; Rz 1:7; J 1:1; J 1:14; Hbr 1:8; J 14:16; Hbr 11:1-3; Dz 5:3-4; 1 Mż 1:1; 1 Mż 1:7; Mt 3:16-17; 28:19; 2 Kor 13:3.

Jezus Chrystus, Druga Osoba Boga, został poczęty w łonie Dziewicy Marii przez Ducha Świętego, jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Jako człowiek jest postacią historyczną.
Iz 7:14, 9:6-7; Flp 2:5-11; Mt 1:16-25; J 5:17-23; Obj 1:8,17-18; Hbr.1:1-8; J 17:5, 20:28; Kol 1:15-20, Kol 2:9;

Duch Święty jest Trzecią Osobą Boga. On odradza i zamieszkuje wszystkich prawdziwie wierzących, zapieczętowuje ich na dzień odkupienia oraz chrzci ich w jedno Ciało Jezusa Chrystusa w chwili duchowych narodzin (nawrócenia). Wyposaża wszystkich wierzących, rozdając im różne dary według swojej woli, by budowany był Jego Kościół. Jest On nieomylnym tłumaczem nieomylnego Słowa. Duch Św. uświęca wierzącego poprzez swój owoc i wyposaża go do szczególnych zadań, wykraczających poza jego własne możliwości.
J 16:7-15; 1 Kor  2:10-14; J 15:26; Tt 3:5; 1 Kor 6:19; Rz 8:9; Ef 4:30; J 16:14; Ef 1:13-14; 1 Kor 12:4-13; Ga 5:22-25; Dz 2:4; Dz 4:7-13; Dz 4:31; Dz 5:3-4; Dz 6:8-10; 2 Kor 3:17;

3. Człowiek został stworzony na obraz Boga, ale poprzez upadek w grzech utracił doskonałość. W konsekwencji utracił też swoje duchowe życie, stając się martwym w swoich grzechach i podległym mocy diabła. Jego duchowa śmierć oraz całkowite zdeprawowanie zostały przeniesione na całą ludzkość. Stąd każda osoba rodzi się na świat z naturą, która jest pozbawiona boskiego życia. Człowiek jest z gruntu i nieodwołalnie zły, będąc poza Bożą łaską.
1 Mż 1:26; 1 Mż 2:17; 1 Mż 3:17-19; 1 Mż 6:5; Ps 14:1-3; Ps 2:1-3; Ps 51:5,7; Jr 17:9; J 3:6; J 6:53; Rz 3:10-19, Rz 5:12; Rz 8:6-8; Ef 2:13; Iz 53:6;

4. Ze względu na powszechną śmierć spowodowaną grzechem, nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, dopóki nie narodzi się na nowo. Nie ma takiej skali przemian, ani wysiłków moralnych, ani mnogości dobrych uczynków, które pozwoliłyby człowiekowi zbliżyć się, choć na krok do nieba.
J 3:3-8, J 14:6; Tt 3:5; 2 Kor 5:17; J 1:12-13; 1 J 5:1; Dz  4:12; J 14:6; Iz 64:6; Rz 3:1-23; Ga 3:22; Rz 5:12;


5. Jezus Chrystus stał się ofiarą zastępczą za grzeszników, aby spełnić wymagania świętego i sprawiedliwego Boga. Umarł, złożywszy niezbędną i doskonałą ofiarę za grzechy całego świata, raz na zawsze. Nie ma innej ofiary za grzechy, którą Bóg mógłby przyjąć. Odkupienie dokonało się wyłącznie dzięki krwi naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Nie ma niczego, co mogłoby być dodane, choćby w najmniejszym stopniu, do wartości drogocennej Krwi albo do zasług Jego dokończonego dzieła.
Iz  53; 2 Kor 5:21; J1:29; Hbr 9:27-28; 1P 2:24; 1P 3:18; Kol 1:20-21; Ga 3:13; Kol 2:14; 1 Kor 15:1-8; Rz 3:25-26; Rz 5:6-8;  1P 1:18-19;

6. Ukrzyżowany Jezus Chrystus zmartwychwstał i Jego ciało zostało wzbudzone z martwych według Pism. Zmartwychwstały Zbawiciel poszedł do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca, jako Arcykapłan i obrońca wierzących.
Dz 10:39-41; 1 Kor 15:3-7; Rz 4:25; Rz 8:34; J 20:11-29; J 21:26-28; Dz 1:3; Dz 1:9-11; Dz 2:23-24; Dz 3:13-15; Rz 8:34; Ef 1:20-21; Hbr 1:3; Hbr 4:14-16; 7Hbr :25; 1 J 2:1-2; Łk 24:36-39;

7. Zbawienie jest darem łaski od Boga dla człowieka, przyjmowanym w akcie osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto Go przyjmuje, rodzi się na nowo z Ducha Świętego, stając się w ten sposób dzieckiem Bożym. Wszyscy, którzy Go przyjmują dostępują usprawiedliwienia przed Bogiem.
Ef 1:13; Ef 2:6-9; J 1:12-13; J 3:16; J 5:24; J 6:47; Dz 4:12; Dz 16:31; Rz 3:23; Rz 4:5; Rz 4:24-25; Rz 5:1; Rz 6:23; Rz 8:1; Rz 10:13; Ga 2:20; 2 Kor 5:17;

8. Kościół tworzą wszyscy prawdziwie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela. Kościół jest Ciałem i Oblubienicą Chrystusa. Wierzący są członkami jedni drugich. Odpowiadają za trwanie w jedności Ducha w spójni pokoju, wznosząc się ponad wszelkie uprzedzenia czy fanatyzm wyznaniowy, miłując się wzajemnie czystym sercem, gorliwie. Jezus Chrystus jest Fundamentem, Głową i Kamieniem Węgielnym Kościoła.
Ef 1:22-23; Ef 2:19-22; 1Kor 1:10; 1Kor 12:12-27; Ef 4:3-6; Ef 4:15-16; 1P 4:8; Flp 2:1-5; Ga 5:13-14; 1 Kor 3:11; Ef 1:22; Ef 2:20; Kol 1:18;


9. Misją ludzi Bożych w tych czasach jest ewangelizowanie świata (ludzi wszystkich narodowości) oraz czynienie uczniami tych, którzy poznali Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.
Mt 28:18-20; 2 Tm 2:2; Dz 1:7-8;


10. Nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus powróci osobiście, niespodziewanie. Jest to „błogosławioną nadzieją”, która jest przed nami.
J 14:1-3; Dz 1:11; 1 Tes 4:16-17; 1Tes 1:10; Hbr 9:28; Flp 3:20-21; 1 J 3:1-3; 1J 2:28; Tt 2:13; Mt 24:44-46; Obj 1:7.12;

11. Szatan jest realną osobą. Jest przeciwnikiem Boga i Jego wybranych. Swoje działania kieruje przeciwko Bożym zamysłom.
Obj 12:9; Ef  6:11-12; 1 P 5:8;O nas - W co wierzymy?
wróć strzałka do góry