RODO

Informacja RODO - newsletter


KLAUZULA INFORMACYJNA (newsletter)

ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych podanych podczas zapisu na newsletter będzie Chrześciajańskie Stowarzyszenie ″Miłość Edukacja Dojrzałość″ 43-440 Godziszów, ul. Pod Chełmem 60 dalej zwane administratorem.Kontakt z administratorem możliwy będzie również drogą elektroniczną, adres e-mail: med@med.org.pl

PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie) co oznacza, że przetwarzanie danych możliwe jest na podstawie udzielonej zgody.

CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki zamówionych informacji marketingowych – informacji o aktualnej działalności statutowej Stowarzyszenia MED.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Podane dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub do czasu zakończenia działalności Stowarzyszenia.

ODBIORCY DANYCH
Podane dane osobowe mogą być przekazane do przetwarzania podmiotom, które od strony technicznej wspierają nas w wykonywaniu czynności wysyłania informacji o działalności statutowej Stowarzyszenia, w szczególności firmie obsługującej nasz system komputerowy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, klikając tutaj:
WYPISZ MNIE z newslettera lub po otrzymaniu newslettera,
klikając w umieszczony na końcu tekst: „WYPISZ mnie”,
b) prawo dostępu do treści danych w siedzibie administratora,
c) prawo sprostowania danych osobowych,
d) prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe,
e) prawo do usunięcia danych, jeżeli są podstawy prawne,
f) prawo do ograniczonego przetwarzania,wyżej wymienione prawa (b-f) realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail med@med.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

DODATKOWE INFORMACJE
Podanie danych jest dobrowolne a ich niepodanie uniemożliwi wysyłkę informacji zawartych w newsletterze.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.Regulaminy i RODO - RODO - Informacja RODO - newsletter
wróć strzałka do góry